От 17 декември 2018 г. отвори за прием на проекти една от най-популярните процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.  Фирмите могат да кандидатстват с проекти до 21 май 2019 г.

Финансирането е предназначено за подобряване на производствения капацитет чрез закупуване на оборудване и специализиран софтуер, като безвъзмездната помощ е определена в зависимост от големината на предприятието да възлиза от 100 000 лв. до 1 млн. лв. на проект.
Общият бюджет на процедурата е 146.7 млн. лв. (75 млн. евро) и е разделен на три части според технологичната интензивност на секторите, в които работят кандидатите. Най-голяма сума – 37.3 млн. лв., ще бъде разпределена сред компаниите във високотехнологичните промишлени производства. Фирмите в сферата на интензивните на знание услуги ще могат да разчитат на 14.7 млн. лв., а тези в нискотехнологичните производства ще получат 58.7 млн. лв.
Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат поне 3 завършени финансови години и са от определени икономически сектори:  това са всички производители (без земеделие, което се подкрепя по ПРСР), издатели, бизнеси, свързани с производство на радио и тв продукция, информационни услуги и дейности от областта на информационните и комуникационните технологии и др.  Изискване има към фирмите за постигнати нетни приходи от продажби общо за трите години, като минимумът за микрофирми е 210 хил. лв., за малки – 750 хил. лв., а за средни – 3 млн. лв.

Подробните условия за кандидатстване до 21 май 2019 г.